Dating site Posts

Consider, esp 10 pagtuklas ng dating kaalaman brainly something

Posted in Dating

Isang masinsin at makabuluhang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng mundo - ang kasaysayan ng sangkatauhan tungo sa magandang kinabukasan. Pangalang Griyego. Pangalang Romano. Chief God at pinuno ng Mt. Olympus ; diyos ng kalangitan, kidlat at hustisya. Reyna ng mga Diyos at ng langit; diyosa ng mga kababaihan, ng kasal at ng pagka - ina. Diyos ng Karagatan; lindol; gumawa ng ma kabayo.

Alin sa mga isyung ito ang madalas mong nababasa at naririnig na pinaguusapan? Kung ikaw ang tatanungin, bakit sinasabing mga isyu sa buhay ang mga gawaing ito? Ipaliwanag ang iyong sagot.

Gawain 2 Panuto:. Sa iyong kuwaderno, isulat ang mga kaalaman sa mga isyung nabanggit sa Gawain 1. Matapos isulat ang iyong mga kaalaman, hahatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat. Ibahagi ang iyong mga sagot sa pangkat. Pagsama-samahin ang magkakaparehong sagot at bumuo ng isang graphic organizer. May halimbawang ihinanda sa ibaba para sa mga mag-aaral.

Maging malikhain sa gagawing presentasyon. Maghanda sa pag-uulat sa klase. Paggamit ng Droga ISYU Pagpapatiwakal Itala sa iyong kuwaderno ang mahahalagang pangyayari na naganap sa iyong ginawang pagbabahagi. Matapos ito ay sagutin ang sumusunod na tanong sa kuwaderno: a.

Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ano ang nadarama mo sa tuwing pinag-uusapan ang mga isyung ito? Paano nakaaapekto sa buhay ng tao ang sumusunod na isyu? Panoorin ang sumusunod na palabas sa youtube:. Matapos manood ay sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang mga sagot sa kuwaderno. Ano-ano ang mahahalagang mensahe na ipinararating ng bawat palabas?

Ano-anong argumento sa mga isyu sa buhay ang ipinakita sa bawat isa? Bakit mahalagang maunawaan ang mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at kasagraduhan ng buhay? Paano natin matutukoy kung ang isang gawain ay taliwas sa kasagraduhan ng buhay? Gawain 4 Pagsusuri ng mga sitwasyon. Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng mga ibat ibang isyu tungkol sa buhay.

Sa bawat sitwasyon, sagutin sa iyong kuwaderno ang sumusunod: a. Ilarawan ang isyu sa buhay na tinutukoy sa sitwasyon. Isa-isahin ang mga argumento sa mga isyung nabanggit. Konklusyon sa bawat sitwasyon. Malaki ang pag-asa ng mga magulang ni Jodi na makapagtapos siya ng pagaaral at makatulong sa pag-ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan. Matalinong bata si Jodi. Sa katunayan ay iskolar siya sa isang kilalang unibersidad.

Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging biktima siya ng rape sa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo. Sa kasamaang-palad, nagbunga ang nangyari sa kaniya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Itutuloy mo ba ang iyong pagbubuntis? Maaari bang ituring na solusyon sa sitwasyon ni Jodi ang pagpapalaglag ng dinadala niya gayong bunga ito ng hindi magandang gawain?

Kasama si Agnes sa mga pinakamalubhang nasaktan sa isang aksidente na naganap noong nakaraang taon. Ayon sa mga doktor, nasa comatose stage siya at maaaring hindi na magkaroon ng malay. Ngunit posibleng madugtungan ang buhay niya sa pamamagitan ng life support system. Malaking halaga ang kakailanganin ng kanilang pamilya upang manatiling buhay si Agnes.

Hindi mayaman ang kanilang pamilya. Sa iyong palagay, makatuwiran bang ipagpatuloy ang paggamit ng life support system kahit maubos ang kanilang kabuhayan? O nararapat na tanggapin na lamang ang kaniyang kapalaran gayong mamamatay rin naman si Agnes? Dahil sa matinding lungkot, nagpasiya si Marco na kitlin ang sariling buhay dalawang buwan pagkatapos ng kaniyang ika kaarawan. Nagsisimula pa lamang siya noon sa ikaapat na taon ng high school.

Sa isang suicide note, inilahad niya ang saloobin ukol sa mabibigat na mga suliraning kinakaharap niya sa bahay at paaralan.

Humingi siya ng kapatawaran sa maaga niyang pagpanaw. Makatuwiran ba ang ginawang pagpapatiwakal ni Marco? Si Jose ay nagsimulang uminom ng alak noong 13 taong gulang pa lamang siya. Sa lugar na kaniyang tinitirhan, madali ang pagbili ng inuming may alkohol kahit ang mga bata.

Naniniwala si Jose na normal lamang ang kaniyang ginagawa dahil marami ring tulad niya ang lulong sa ganitong gawain sa kanilang lugar. Ayon pa sa kaniya, ito ang kaniyang paraan upang sumaya siya at harapin ang mga paghihirap sa buhay. Masalimuot ang buhay ayon kay Michael. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makilala ang kaniyang totoong ama. Ang kaniyang ina naman ay nasa bilangguan dahil nasangkot sa isang kaso.

Napilitang makitira si Michael sa mga kamag-anak upang maipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Ngunit hindi naging madali para sa kaniya ang makisama sa mga ito. Isang araw, may lumapit na nakakikilala sa kaniya at nagtanong kung nais niya bang subukin ang shabu, isang uri ng ipinagbabawal na gamot.

Nag-alangan pa siya sa simula, ngunit sa kapipilit ng kakilala ay pumayag din siya. Ito na ang simula ng kaniyang pagkalulong sa droga. Naniniwala si Michael na ito ang pinakamainam na paraan upang makaiwas sa mga suliranin niya sa buhay. Hahatiin ang klase sa apat na pangkat.

Gagabayan ng guro ang pagbibigay ng paksa, pagpapaliwanag sa paraan ng pagtataya sa gawain, pagsubaybay sa paghahanda, at panahon na ilalaan sa pagpaliwanag ng ibat ibang panig ng mga isyu sa buhay. Sagutin ang sumusunod na tanong sa kuwaderno, pagkatapos na makapagpaliwanag ang lahat ng pangkat: a. Sa iyong palagay, ano ang nararapat na maging pasiya ng mga taong nabanggit sa mga sitwasyon?

Bakit nararapat na pahalagahan ang buhay? Paano natin mapananatiling sagrado ang buhay na ipinagkaloob sa atin? Upang higit na mapalalim ang iyong kaalaman sa kasagraduhan ng buhay, halinat sasamahan kita upang maunawaan ang susunod na babasahin. Sa mga modyul sa Unang Markahan ng Baitang 10, naipaliwanag sa iyo ang mga konsepto na ikaw, bilang tao, ay natatangi at naiiba sa ibang mga nilalang na may buhay.

Naunawaan mo na pinagkalooban ka ng isip, kilos-loob, puso, kamay, at katawan na siyang nagpabubukod sa iyong pagkatao at nagpapatibay na nilikha ka na kawangis ng Diyos. Nalaman mo na sa pamamagitan ng isip, ang tao ay may kakayahang hanapin, alamin, unawain, at ipaliwanag ang mga katotohanan, layunin at dahilan ng mga bagay-bagay sa kaniyang paligid.

Bukod pa rito, maituturing din na isang mahalagang kaloob sa tao ang pagkakaroon ng kilos-loob sapagkat ito ang nagbibigay sa tao ng kakayahang gumawa, kumilos, pumili, at magmahal.

Bawat isa sa atin ay biniyayaan ng Diyos ng kalayaan na mamili at mamuno sa ating paghusga, gawi, at kilos.

Esp 10 pagtuklas ng dating kaalaman brainly

Ang kilos-loob ang nagdadala sa atin na piliin ang mabuti, magkaroon ng disiplina sa sarili, pagtibayin ang mga unibersal na katotohanan, at panatilihin ang pagsasagawa nito nang paulit-ulit. Tulad ng isip, mahalaga na magabayan ang ating kilos-loob tungo sa kabutihan. Dahil sa ating isip at kilos-loob, inaasahan na tayo ay makabubuo at makagagawa ng isang mabuti at matalinong posisyon sa kabila ng ibat ibang isyu na umiiral sa ating lipunan. Ano ang kahulugan ng salitang isyu?

Ayon sa website na www. Marahil sa pagsulong ng agham at sa mabilis na agos ng pamumuhay ng mga tao, tayo ay nakararanas ng kalituhan at unti-unti nang nagbabago ang ating pananaw sa moralidad. Ang mga gawi na itinuturing na masama sa mga nagdaang panahon ay nagkakaroon na ng ibat ibang pagtingin sa kasalukuyan. Dahil din sa nakalilitong mensahe ng media, mahirap makabuo ng matalino at mabuting posisyon ukol sa mga isyung ito.

Sa kasamaang-palad, ang iba ay nakalilikha na ng mga opinyon nang hindi pa nasusuri at napag-iisipan ang ibat ibang panig, mga argumento, at batayan sa pagbuo ng posisyon kaugnay ng ibat ibang isyung moral. Madalas mong marinig na ang tao ay natatangi at espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos.

Sa kadahilanang ito, ang buhay na ipinagkaloob sa tao ay itinuturing na banal o sagrado. Naniniwala ka ba rito? Paano mo pinahahalagahan ang iyong buhay? Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa at mag-ambag sa lipunan kung wala siyang buhay. Ang isang tao ay dapat unang isilang upang mapaunlad ang kaniyang sarili at makapaglingkod sa kapuwa, pamayanan, at bansa.

Kaya kinakailangang isilang at mabuhay siya. Ang buhay na ipinagkaloob sa tao ay kakaiba sa buhay na mayroon ang ibang nilikha. Bagaman ang tao ay nilikhang malaya, hindi nangangahulugang ito ay ganap. Kung ating babalikan ang Modyul 4, nabanggit doon na kailangan nating maging mapanagutan sa ating kalayaan. Kung ating susuriin ang pahayag na ito, mapatutunayan natin na bagamat may kalayaan tayong mabuhay at pumili ng landas na ating tatahakin habang tayo ay nabubuhay, hindi bahagi nito ang pagsira o pagkitil sa sariling buhay o ng ibang tao kung sakaling napagod tayo at nawalan na ng pagasa.

Tungkulin natin bilang tao na pangalagaan, ingatan, at palaguin ang sariling buhay at ng ating kapuwa. Sa kabila ng katotohanang ito, nakalulungkot isipin na may ilang gawain ang tao na taliwas at tuwirang nagpapakita ng pagwawalang-halaga sa kasagraduhan ng buhay. Ano-ano ang mga ito? Halinat pag-usapan natin ang ibat ibang mga isyu tungkol sa buhay. Pamilyar ka ba sa mga katagang nasa kaliwa?

Sino kaya ang maaaring magsabi nito? Ito ay mga kataga mula sa isang taong high sa droga. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay isa sa mga isyung moral na kinakaharap ng ating lipunan ngayon. Ito ay isang estadong sikiko psychic o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot, na nangyayari matapos gumamit nito nang paulit-ulit at sa tuloy-tuloy na pagkakataon.

Agapay, Ang pagkagumon sa ipinagbabawal na gamot ay nagdudulot ng masasamang epekto sa isip at katawan. Karamihan din ng mga krimen na nagaganap sa ating lipunan ay malaki ang kaugnayan sa paggamit ng droga. Dahil sa droga, ang isip ng tao ay nagiging blank spot. Nahihirapan ang isip na iproseso ang ibat ibang impormasyon na dumadaloy dito. Sa kasalukuyan, may ilang mga tao na gumon sa ipinagbabawal na gamot. Ang ilan sa kanila ay naiimpluwensiyahan sa pamamagitan ng kanilang mga kaibigan o mga taong nakasasalamuha sa kanilang paligid.

Nakalulungkot isipin na ang mga ilang kabataang tulad mo ay kasama sa mga taong gumon dito. Ngunit bakit nga ba pati ang kabataan ay nagiging biktima ng masamang bisyong ito? Karamihan sa mga kabataan ay nais mapabilang sa isang barkada o samahan peer group.

Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin. cbeebies-games.com Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin 1. PAGTUKLAS SA DATING KAALAMAN GAWAIN: TAO PO! Narito ang larawan ng isang tao. Sa bahagi ng katawan tulad ng ulo, mata, bibig, kamay, paa, at iba pa, lagyan ng tungkuling nararapat mong gawin sa pamilya, paaralan, barangay/pamayanan o . Nov 26,   Modyul 10 esp pagtuklas ng dating kaalaman gawain 1 sagot - Sa Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP), ang palatandaan o batayang kakayahan ng functional literacy ay nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, nilalayon ng EsP na linangin at paunlarin ang pagkataong etikal ng mag-aaral. Ang EsP ay File Size: 2MB.

Kung hindi sila matalino sa pagpili ng sasamahang barkada, maaaring mapabilang sila sa mga gumagamit ng droga. Samantala, ang iba naman ay nais mageksperimento at subukin ang maraming bagay.

Iniisip nila na sila ay bata pa at may lisensiya na gawin ito. Ang ilan pa sa kanila ay nagsasabing may mga problema sa kani-kanilang mga pamilya at nais magrebelde.

Ginagamit nila ito upang makalimutan ang kahihiyan at pagtakpan ang sakit na kanilang nadarama. Sang-ayon ka ba sa mga dahilang ito? Makatuwiran bang ibaling sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot kung sakaling may mga suliraning pinagdadaanan ang iyong pamilya?

Hindi, sapagkat ito ay walang kabutihang maidudulot sa mga tao lalo na sa mga kabataan. Maaari itong makaapekto sa kanilang pag-aaral at personal na buhay. May tuwiran din itong epekto sa pag-iisip at damdamin ng isang tao.

Nahihirapan ang isip na iproseso ang ibat ibang impormasyon na dumadaloy dito, na karaniwang nagiging sanhi ng maling pagpapasiya at pagkilos. Ito ay kadalasang nauuwi sa paggawa ng mga di kanais-nais na bagay na higit na nakaaapekto sa ating pakikipagkapuwa tulad ng pagnanakaw at pagkitil ng buhay ng ibang tao. Bukod pa rito, nagpapabagal at nagpapahina rin ito sa isang tao na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng maraming kabiguan sa buhay. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring maghatid sa tao sa maling landas.

Malaki ang nagiging epekto nito sa pagkamit natin ng tunay na kaganapan bilang tao. Nararapat na ang isang kabataang tulad mo ay magkaroon nang sapat na kaalaman ukol dito upang makaiwas sa mga taong maaaring makaimpluwensiya na gumamit nito. Balikan natin ang halimbawa na ibinigay sa iyo sa Modyul 8 Yugto ng Makataong Kilos: Inalok ka ng iyong malalapit na kaibigan na sumama sa kanila at subuking gumamit ng ipinagbabawal na gamot.

Ano ang iyong gagawin? Paano mo sila kukumbinsihin na huwag nang ituloy ang kanilang gagawin? Paano mo ipaliliwanag sa kanila na ito ay isang paglabag sa kasagraduhan ng buhay? Tulad ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ang alkoholismo o labis na pagkonsumo ng alak ay Lets drink all may masasamang epekto sa tao.

Ito ay unti-unting night! Alak pa! Dahil sa kaibahan ng kanilang pag-uugali at kawalan ng pokus, nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pakikipagkapuwa ang mga nagugumon sa alkohol. Ang ilan sa mga away at gulo na nasasaksihan natin sa loob at labas ng ating mga tahanan ay may kinalaman sa labis na pag-inom ng alak.

Kung minsan, nauuwi pa ang mga away na ito sa ibat ibang krimen. Sa pagkakataong ito, masasabing naaapektuhan ng alak o alkohol ang operasyon ng isip at kilos-loob ng tao na naging dahilan kung bakit nakagagawa siya ng mga bagay na hindi inaasahan katulad ng pakikipag-away sa kapuwa. Kung matatandaan mo, ayon sa Modyul 5, maaaring hindi siya masisi sa kaniyang ginawa dahil nasa ilalim siya ng impluwensiya ng alak at wala sa tamang pag-iisip, ngunit may pananagutan pa rin siya kung bakit siya uminom ng alak at gaano karami ang kaniyang nainom.

Grade 10 EsP Yunit 2

Ang paginom ng alak ay hindi masama kung paiiralin lamang ang pagtitimpi at disiplina. Bukod sa epekto nito sa ating pag-iisip at pag-uugali, apektado rin ang ating kalusugan.

Maraming sakit sa katawan ang kaugnay ng labis na pagkonsumo nito, tulad ng cancer, sakit sa atay at kidney. Kung hindi pagtutuunan ng pansin ang mga nabanggit na sakit, maaaring magresulta ito sa maagang pagkamatay ng isang tao. Bilang nilikha ng Diyos, inaasahan sa atin na isabuhay ang pagpapahalaga sa kalusugan ng ating katawan - tanda ng pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob Niya sa atin.

Isa sa mga pinakamahahalagang isyu sa buhay ay ang aborsiyon. Ang isyung ito ay may mahabang kasaysayan at mabigat pa ring pinag-uusapan ng mga mananaliksik at ng publiko higit lalo sa pagiging moral at legal nito.

d. panghihimasok ng estado. DRAFT Ang samahang nagsasagawa ng. a. malayuang pagbibisikleta b. pagmamasid sa mga ibon ay maituturing na isang lipunang sibil. March 31, c. pagtatanim ng mga puno d. pagsisid sa mga bahura (coral reefs) B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN. Gawain 1. Panuto: Pag-aralan ang dalawang mapagpipiliang mga . Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa mga mag-aaral. (Maaari rin itong ibigay bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.) 2. Ipabasa sa . B PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Gawain 1 1 Ipagawa ang Gawain sa bahaging from ACCOUNTANC 1 at Ateneo de Davao University.

Ano ba ang aborsiyon? Bakit ito itinuturing na isyu sa buhay? Ang aborsiyon o pagpapalaglag ay pag-alis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Sa ilang mga bansa, ang aborsiyon ay itinuturing na isang lehitimong paraan upang kontrolin o pigilin ang paglaki ng pamilya o populasyon, ngunit sa Pilipinas, itinuturing itong isang krimen.

Agapay, Narito ang sumusunod na mga pangunahing katanungan ukol sa aborsiyon na nilalayong sagutin sa modyul na ito. Una, makatuwiran ba ang aborsiyon o pagpapalaglag? Ikalawa, maituturing na bang tao ang sanggol sa sinapupunan ng All rights reserved. Siya ba ay nagtataglay na ng mga kapakanang moral at mga legal na karapatan na dapat pangalagaan? Paano naman ang kapakanang moral at karapatan ng ina?

Ano-anong mga pamantayan ang maaaring sumuporta sa kasagutan sa mga tanong na ito? Pro-life at Pro-Choice Ang isyu sa aborsiyon ay nagbigay-daan upang magkaroon ng dalawang magkasalungat na posisyon ang publiko: ito ay ang Pro-life at Pro-choice. Naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng posisyong ito na: a. Ang sanggol ay itinuturing na isang tao mula sa sandali ng paglilihi; ito ay nangangahulugang ang pagpapalaglag sa kaniya ay pagpatay, na tuwirang nilalabag ang mga pamantayang moral at batas positibo.

Kung ang pagbubuntis ay resulta ng kapabayaan ng ina halimbawa, hindi niya ginawa ang tamang pag-iingat upang epektibong maiwasan ang hindi nilalayong pagbubuntisdapat niyang harapin ang kahihinatnan nito.

Tungkulin niya na iwasan ang pagbubuntis kung siya at ang kaniyang asawa ay hindi nais magkaanak. Kung magiging katanggap-tanggap sa lipunan ang aborsiyon, maaaring gamitin ito ng mga tao bilang regular na paraan para hindi ituloy ang pagbubuntis. Ang lahat ng sanggol ay may mahusay na potensiyal; bawat isa na ipinalalaglag ay maaaring lumaki at maging kapaki-pakinabang sa lipunan o sa buong mundo. Maraming mga relihiyon ay hindi nag-eendorso ng pagpapalaglag o ilang mga paraan ng birth control dahil sa paniniwalang ang pakikipagtalik ay para sa layuning pagpaparami procreation lamang at ang sinumang batang nabubuhay ay mga anak ng Diyos.

Ang pagkitil sa buhay ng isang anak ng Diyos ay masama. Ang mga tagapagsulong ng posisyong ito ay pinananatili na:. Ang bawat batang isinisilang sa mundo ay dapat mahalin at alagaan. Ang tamang pagpaplano sa pagkakaroon ng anak ay karaniwang nagbubunga ng mas magandang buhay para sa mga bata dahil may kakayahan ang mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak sa pisikal, emosyonal, at pinansiyal na kto.

Ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao dahil wala pa itong Ang isyu sa aborsiyon ay nagbigay-daan upang kakayahang mabuhay sa labas ng bahaymagkaroon ng dalawang bata ng kaniyang ina. Hindi maituturing na magkasalungat na posisyon pagpatay ang pagpapalaglag ng isang fetus ang publiko: ito ay ang dahil umaaasa pa rin ito sa katawan ng Pro-life at Pro-choice. Ang unang Ang katawan ng isang babae ay bahagi ng kaniyang sarili, at nararapat siyang maging malaya na gawin kung ano sa palagay niya ang kinakailangan para sa kaniyang katawan at pangkalahatang kalusugan sa anumang sitwasyon.

Sa mga kasong rape o incest, ang sanggol ay maaaring maging tagapagpaalala sa babae ng trauma na kaniyang naranasan. Ayon sa ilang pananaliksik, ang mga sanggol na ipinanganak bunga ng mga ganitong kaso ay nahaharap sa mataas na panganib ng kapabayaan o pang-aabuso mula sa kanilang mga ina. Kung sakaling ituloy ang pagbubuntis at magpasiya ang ina na dalhin sa bahayampunan ang sanggol pagkatapos, maraming bahay-ampunan ang kulang sa kapasidad na magbigay ng pangunahing pangangailangan ng mga bata.

Ang aborsiyon, sa pangkalahatan ay ligtas na pamamaraan. Habang itinuturing itong iligal, tiyak na maraming babae ang patuloy na sasailalim nang palihim sa ganitong proseso at maglalagay sa kanilang kalusugan sa di-tiyak na sitwasyon at maaaring mauwi sa kamatayan.

Kusa Miscarriage. Ito ay ang pagkawala ng isang sanggol bago ang ika linggo ng pagbubuntis. Ito ay tumutukoy sa natural na mga pangyayari, at hindi ginamitan ng medikal o artipisyal na pamamaraan. Sapilitan Induced. Ito ay ang pagwawakas ng pagbubuntis at pagpapaalis ng isang sanggol, sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mga gamot. Suriin ang sitwasyon:. Isang ina na limang buwan nang nagdadalang-tao ang nagkaroon ng malubhang sakit. Sa pagsusuri ng mga doktor, nalaman niya na kailangang alisin ang kaniyang bahay-bata ngunit maaari itong magresulta sa pagkamatay ng sanggol sa kaniyang sinapupunan.

Kung hindi naman ito isasagawa, maaaring magdulot ito ng mga komplikasyon at malagay sa panganib ang kaniyang buhay. Ano ang nararapat niyang gawin sa sitwasyon na ito? Nararapat ba siyang bigyan ng pagkakataon na sagipin ang kaniyang sarili kahit maaari itong maging dahilan ng pagkamatay ng kaniyang anak? Maituturing ba itong isang halimbawa ng aborsiyon? Pangatwiran ang iyong sagot. Sa sitwasyong ito, maaaring balikan ang aralin sa Modyul 6: Ang Layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng kilos upang mas maunawaan at mabigyangkatuwiran natin ang ating sagot sa sitwasyon sa pahina Suriin ang talaan sa ibaba: Iligtas ang buhay ng ina.

Wala ng iba pang medikal na pamamaraan na maaaring gawin bukod sa alisin ang bahay-bata ng ina. Makasasama ito sa kalusugan ng ina dahil maaaring mamatay ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Masasagip ang buhay ng ina sa tiyak na kamatayan ngunit maaaring mamatay ang sanggol. Maililigtas ang sanggol dahil hindi aalisin ang bahay-bata ngunit malalagay sa panganib ang buhay ng ina. Ayon kay Sto.

Tomas de Aquino, may mga oras kung kailan ang isang kilos na nararapat gawin ay maaaring magdala ng mabuti at masamang epekto. Bilang resulta, nagkakaroon ng isang problemang etikal. Ang isang halimbawa ay ang sitwasyon na inilahad sa itaas kung saan kinakailangang mamili kung aalisin ang bahay-bata ng ina upang malunasan ang kaniyang karamdaman, ngunit maaaring ikamatay ng sanggol sa kaniyang sinapupunan, o hindi ito aalisin subalit maaaring magkaroon ng komplikasyon at malagay sa panganib ang kaniyang buhay.

Kung gagamiting batayan ang Prinsipyo ng Double Effect sa sitwasyong ito, maaaring pumili ng isang kilos na magdudulot ng masamang epekto kung matutugunan ang sumusunod na apat na kondisyon. Una, ang layunin ng kilos ay nararapat na mabuti. Kung iuugnay sa sitwasyon sa pahinaang pagsagip ng buhay ng ina o ng sanggol ang nararapat na ilayon, at hindi ang pagkitil ng alinman sa dalawa. Samakatuwid, ang direkta at intensiyonal na pagpatay sa sanggol ay itinuturing na masama, kahit pa bunga ng masamang gawain o pagsasamantala ang pagbubuntis.

Hindi kailanman magiging mabuti ang pumatay ng inosenteng sanggol. Gayunman, maaaring gamitin ang Prinsipyo ng Double Effect sa sitwasyon ng isang inang may karamdaman at nararapat alisin ang bahay-bata upang sagipin ang kaniyang buhay, kahit maaari itong maging dahilan ng pagkamatay ng kaniyang anak. Ngunit kinakailangan pa ring matugunan ang tatlo pang natitirang kondisyon ng Prinsipyo ng Double Effect.

Ikalawa, ang masamang epekto ay hindi dapat direktang nilayon ngunit bunga lamang ng naunang kilos na may layuning mabuti. Halimbawa, pinahihintulutan o hindi itinuturing na masama ang pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan ng ina, kung hindi naman ito ang totoong layunin ng ina bagkus gamutin ang kaniyang karamdaman. Ang pagpanaw ng kaniyang anak ay epekto lamang ng isasagawang panggagamot at hindi tuwirang ginusto. Ikatlo, ang mabuting layunin ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng masamang pamamaraan.

Halimbawa, sa isyu ng aborsiyon, ang kamatayan ng hindi pa isinisilang na sanggol ay hindi maaaring gamitin bilang isang paraan ng paglilimita ng paglaki ng pamilya, pagpigil sa kapanganakan ng mga may depekto, o sa pagpapahusay ng karera ng mga magulang. Sa kabilang banda, ang paggamot sa nakamamatay na sakit ng ina sa pamamagitan ng pag-alis ng kaniyang bahay-bata ay katanggap-tanggap kahit pa maaaring ikamatay ito ng kaniyang anak. Ikaapat, kinakailangan ang pagkakaroon ng mabigat at makatuwirang dahilan upang maging katanggap-tanggap ang masamang epekto.

Sa kaso ng aborsiyon, hindi masasabing makatuwiran kung ang gagamiting dahilan sa pagsasagawa nito ay ang pagpapanatili ng hubog ng katawan, pigilin ang kapanganakan ng mga batang may depekto, o kahit pa para iwasan ang kahihiyan dahil ang ipinagbubuntis ay bunga ng masamang gawain.

Sa kabilang banda, magiging katanggap-tanggap ito kung dahil sa pagsagip ng buhay ng ina ay hindi maiwasan ang pagkamatay ng sanggol sa kaniyang sinapupunan. Sa huli, mas makabubuti pa rin kung makahahanap ng iba pang paraan medikal o hindi kung saan parehong maililigtas ang buhay ng ina at ng sanggol. Pagpapatiwakal Ano ang iyong naiisip at nararamdaman sa tuwing may mababalitaan kang nagpatiwakal? Napapanahong pagusapan ang isyu ng pagpapatiwakal o suicide dahil may ilang kabataang tulad mo ang nagsagawa na nito, at patuloy pang nadaragdagan ang bilang nila.

Ano ba ang kahulugan ng pagpapatiwakal? Ito ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan.

Dapat may maliwanag na intensiyon ang isang tao sa pagtatapos ng kaniyang buhay bago ito maituring na isang gawain ng pagpapatiwakal. Hindi na mahalaga kung anuman ang piniling paraan, hanggat naroroon ang motibo. Gayunpaman, may mga tao na kahit tuwirang inilalagay ang kanilang sarili sa panganib, ito ay hindi itinuturing na kilos ng pagpapatiwakal sapagkat inihahain nila ang kanilang mga sarili sa matinding panganib para sa isang mas mataas na dahilan.

Masasabing magiting na pagkilos ang mawalan ng buhay sa pagtatangkang pangalagaan ang buhay ng iba. Ang magandang halimbawa nito, ay ang pagsasakripisyo ng ating mga sundalo at pulis, kung saan nalalagay ang kanikanilang mga buhay sa alanganin sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan mula sa mga masasamang loob.

Ngunit bakit nga ba may mga taong nagpapatiwakal? Ang kawalan ng pagasa despair ay isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit may ilang taong pinipiling kitlin ang sarili nilang buhay. Ito ay tumutukoy sa pagkawala ng tiwala sa sarili at kapuwa, gayundin ang pagkawala ng paniniwala na may mas magandang bukas pang darating.

Marami sa mga nakararanas nito ay itinuturing ang kanilang sarili na wala nang halaga. Ayon kay Eduardo A. Morato sa kaniyang aklat na Self-Masteryupang mapigilan ang kawalan ng pag-asa, kinakailangang mag-isip ang isang tao ng mga malalaking posibilidad at natatanging mga paraan upang harapin ang kaniyang kinabukasan. Ang pananatili sa isang mahirap na sitwasyon ay maaari lamang makaragdag sa kawalan ng pag-asa.

Bukod pa rito, mahalagang maging positibo sa buhay upang mabawasan ang mabigat na dinadala ng isang tao. Maaaring sila ay wala sa tamang pag-iisip halimbawa, depresyon sa oras na ginawa nila iyon. Kung ating babalikan, nabanggit sa Modyul 3 na may kahiligan ang taong pangalagaan ang kaniyang buhay. Ang pagkain ng tama, pag-inom ng gamot sa tuwing may sakit, at pag-iingat sa sarili ay bahagi ng pagpapahalaga ng tao sa kaniyang buhay. Natural itong dumadaloy sa kaniyang mga gawain at kilos, kung kaya masasabing hindi likas sa tao ang kitlin ang sariling buhay.

Hindi nararapat ilagay sa sarili nating mga kamay ang pagpapasiya kung dapat nang wakasan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Upang makaiwas sa depresyon at hindi mawalan ng pag-asa, mahalagang panatilihing abala ang sarili sa mga makabuluhang gawain tulad ng paglilingkod sa kapuwa at pamayanan.

Makatutulong din nang malaki ang pagkakaroon ng matibay na support system na kinabibilangan ng ating pamilya at tunay na mga kaibigan na makapagbibigay ng saya at pagmamahal tuwing makararamdam tayo na walang halaga ang ating buhay. Sa iyong palagay, may karapatan ba ang tao na maging Diyos ng sarili niyang buhay? Isang lalaki ang may nakamamatay na sakit. Sa ospital kung saan siya namamalagi, makikitang maraming medikal na kagamitan ang nakakabit sa kaniya.

Sa ganitong kalagayan, masasabi na hinihintay na lamang niya ang takdang oras. Isang araw, nakiusap siya na alisin ang lahat ng kagamitang medikal at payagan na siyang umuwi at mamatay sa kapayapaan. Ngunit tumanggi ang mga doktor, sa kadahilanang kapag ginawa nila iyon, tiyak na magreresulta sa kaniyang agarang kamatayan. Source: www. Ang euthanasia o mercy killing ay isang gawain kung saan napadadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala nang lunas na karamdaman.

Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga modernong medisina at kagamitan upang tapusin ang paghihirap ng isang maysakit. Ang euthanasia kung minsan ay tinatawag ding assisted suicide, sa kadahilanang may pagnanais o motibo ang isang biktima na wakasan ang kaniyang buhay, ngunit isang tao na may kaalaman sa kaniyang sitwasyon ang gagawa nito para sa kaniya.

Isang halimbawa nito ay maaaring ang isang maysakit ang humihiling sa isang taong may kaalaman sa mga gamot na bigyan siya ng isang labis na dosis ng pampawala ng sakit. Ang sakit at paghihirap ay likas na kasama sa buhay ng tao.

Ang pagtitiis sa harap ng mga pagsubok ay isang anyo ng pakikibahagi sa plano ng Diyos. Samakatuwid, hindi maaaring hilingin ng isang tao na tapusin ang kaniyang paghihirap sa pamamagitan ng kamatayan.

Higit na mabuti kung pagmamahal at pag-aalala ang ibibigay sa kanila, hindi kamatayan. Hindi ipinipilit ang paggamit ng mga hindi pangkaraniwang mga pamamaraan at mamahaling mga aparato upang pahabain ang buhay ng isang tao.

Sa madaling salita, ang pagpapatigil sa paggamit ng mga life support ay hindi itinuturing na masamang gawain. Ito ay maliwanag na pagsunod lamang sa natural na proseso. Ang ipinagbabawal ay ang mga gawain na tuwirang naglalayon na mapadali ang buhay tulad ng pagbibigay ng lason o labis na dosis ng gamot. Kung susuriin natin ang sitwasyon sa itaas, maituturing bang isang paglabag sa kasagraduhan ng buhay kung sakaling pumayag ang mga doktor na tanggalin ang mga kagamitang medikal?

Paano ang buhay para sa mga Di-normal? Ang pahayag na ito ay karaniwang ginagamit bilang argumento sa mga isyu tulad ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot at alak, aborsiyon, pagpapatiwakal, at euthanasia. Kung susuriin, bakit mas mataas ang pagpapahalagang ibinibigay sa buhay ng tao kung ikukumpara sa buhay ng ibang nilalang?

May malalim bang dahilan ito? Ano-ano ang mga patunay na sumusuporta sa pahayag na ang buhay ay sagrado? Ayon sa Bibliya, ang kabanalan ng Ang buhay ng tao ay napakahalaga; buhay ay maiuugnay sa kapangyarihan kahit na ang mga pinakamahihina at ng Diyos bilang Dakilang Manlilikha. Ang madaling matukso, mga may sakit, tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos.

Ngunit hindi ito tumutukoy sa karapat-dapat ng mataas na paggalang materyal na kto. Sinasabi ng Bibliya at respeto. Dahil dito, ang tao ay nilalang na may espiritu. Ito ang ipinagkaiba ng tao sa mga hayop at iba pang nilikha ng Diyos. Binigyan Niya tayo ng kakayahang mag-isip, pumili, magdesisyon at makisama. Lahat ng tao, anuman ang katayuan sa buhay ay pantay-pantay sa kakayahang ito. Sabi ni Papa Francis ng Roma, Ang buhay ng tao ay napakahalaga; kahit na ang mga pinakamahihina at madaling matukso, mga may sakit, matatanda, mga hindi pa isinisilang at mahihirap, ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili Niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman, at karapat-dapat ng mataas na paggalang.

Ang pahayag ni Papa Francis ay tumutukoy sa dignidad ng tao na nagmula sa Diyos. Ito ay likas sa tao. Ito ay umiiral sa pangkalahatan, samakatuwid taglay ng lahat ng tao. Dahil sa dignidad, nagiging karapat-dapat ang tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapuwa. Lahat ng tao, anuman ang kanilang gulang, anyo, antas ng kalinangan, at kakayahan ay may dignidad. Sa pananaw ng ibat ibang mga relihiyon, ang buhay ay sagrado.

Ito ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing na maling gawain ang hindi paggalang sa kabanalan ng buhay dahil ito ay indikasyon ng kawalan ng pasasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Masasabing isang maliwanag na batayan ang pagkakaroon ng dignidad kung bakit obligasyon ng bawat tao ang igalang ang sariling buhay at ang buhay ng kaniyang kapuwa.

Ang buhay ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang gamitin natin sa mabuting paraan. Subalit hindi natin maitatanggi na Hindi lahat ay naisasapuso at napaninindigan na sagrado ang buhay at nararapat itong pangalagaan.

Ngunit, paano ang buhay para sa mga taong di-normal? Halimbawa, ang isang mag-asawa ay nagkaroon ng anak na may Down Syndrome. Maaari ba nating sabihin na walang karapatan mabuhay ang bata dahil ang kalidad ng buhay na magkakaroon siya ay lubhang limitado? Kung susundan natin ang pahayag ni Papa Francis ng Roma, lahat ng tao, kahit iyong isinilang na may kapansanang pisikal o sa pag-iisip ay may karapatang mabuhay at bigyan ng paggalang. Nararapat nating isipin na bawat isa sa atin, normal man o hindi, ay maaaring makapagbigay ng kontribusyon at makapagambag sa pagbabago ng lipunan.

Bukod pa rito, ang tao ay nilikha na may likas na pagkahilig sa kabutihan. Kahit pa sinasabing siya ay may kalayaang pumili para sa sarili, inaasahan pa rin na magiging mapanagutan siya sa bawat pagpapasiya at pagkilos na kaniyang isasagawa. Magkaroon man ng ibat ibang impluwensiya galing sa media at kapaligiran, nararapat lamang na gamitin niya ang kaniyang mapanuring pag-iisip upang makabuo ng mabuti at tamang posisyon tungkol sa ibat ibang isyung moral sa buhay.

Bilang isang sa mga kabataan, paano mo mapananatiling sagrado ang buhay? Tayahin ang iyong pag-unawa. Naunawaan mo ba ang iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan, sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: 1. Ano ang kahulugan ng isyu? Paano naiiba ang buhay na ipinagkaloob sa tao kung ikukumpara sa buhay ng ibang nilikha ng Diyos? Paano nakaaapekto sa ating isip at kilos-loob ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot at alkoholismo? May karapatan ba ang tao na maging Diyos ng sarili niyang buhay?

Paano natin mapananatili ang kasagraduhan ng buhay ng tao? Paghinuha sa Batayang Konsepto Panuto: Gamit ang graphic organizer ay buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa mga nagdaang gawain at babasahin na binasa. Ano ang kabuluhan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?

Ano-ano ang maari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito? Title Page II. Panimula A. Pagpapakilala ng paksa B. Ang sariling pananaw sa isyu III.

Mga Argumento sa Isyu. Sa pagkakataong ito ay napatunayan mo nang sagrado ang buhay na kaloob ng Diyos sa iyo. Balikan mo ang ibat ibang isyu tungkol sa buhay at pag-aralan ang mga argumento sa mga isyung ito na inilahad sa bahagi ng Pagpapalalim.

Sumulat ng isang position paper na maglalahad ng iyong sariling pananaw sa mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at kasagraduhan ng buhay. Sundin ang pormat sa ibaba. Gawin ito sa malinis na papel.

PAANO NAG OOPERATE ANG ISANG NETWORKING SCAM - Kaalaman

Unang punto ng iyong posisyon 1. Opinyon sa unang punto 2. Mga ebidensiya. Ikatlong punto ng iyong posisyon 1. Opinyon sa ikatlong punto 2.

DRAFT March 31, d. panghihimasok ng estado. Ang samahang nagsasagawa ng ay maituturing na isang lipunang sibil. a. malayuang pagbibisikleta. b. pagmamasid sa mga ibon c. pagtatanim ng mga puno. d. pagsisid sa mga bahura (coral reefs) B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Gawain 1 Panuto: Pag-aralan ang dalawang mapagpipiliang mga. Pagiging kolonya ng Espanya Pagdating ni Magellan sa Pilipinas. Noong , nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo. Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na . Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics.

Konklusyon A. Buod ng Iyong posisyon B. Plano ng pagkilos V. Sanggunian All rights reserved. Pagninilay Gawain 6 Panuto: Sa iyong kuwaderno, isulat ang mga mahahalagang repleksiyong nakuha mula sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong: 1.

Bakit sinasabing ang buhay ng tao ay higit na sagrado kaysa sa iba pang uri ng buhay? Bilang isang kabataan, paano mo mapananatili ang kasagraduhan ng buhay? Panuto: 1. Hahatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat. Maghanap at magtala ng mga organisasyon sa inyong lugar na nagsusulong ng kasagraduhan ng buhay. Makipag-ugnayan sa mga ito at pumili ng isang samahan na ang itinataguyod na paniniwala ay katulad ng sa inyo. Alamin kung paano kayo makatutulong sa kanilang mga programa sa pamamagitan ng paglalaan ng inyong panahon at kakayahan Halimbawa: paggawa at pamimigay ng mga flyers tungkol sa kasagraduhan ng buhay.

Maglaan ng isa o dalawang araw upang maisagawa ito. Lumikha ng isang photo journal bilang patunay ng inyong pagsasabuhay ng gawain. Ang inyong photo journal ay nararapat na maglaman ng mga tala at larawan na nagdedetalye ng inyong mga naging karanasan sa gawain at nagpapakita ang iyong kaalaman tungkol sa mga isyu sa buhay.

Mga kakailanganing kagamitan website, software, mga aklat, worksheet Mga sanggunian: Agapay, Ramon B. Mandaluyong City: National Bookstore Inc. Goddard, Andrew. England: Lion Hudson Plc. De Torre, Joseph M. Esteban, Esther J. Manila: Sinag-tala Publishers Inc. Morato, Eduardo Jr. Pojman, Louis P. Punsalan, Twila G.

Makati: Salesiana Publishing House. Retrieved March 8, from www. Alcohol Abuse. Retrieved March 8 from blog-post-week Drunk Men. Medical Doctor. Silhouette-man health-care icon - hospital sick bed. White Wine Poured into Glass.

Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin ngayon at patunayan mo ito. Pamilyar ka ba sa mga katagang ito? Nasabi mo na ba ito o kayay sinabi na ito sa iyo? Ano ang nasa isip mo nang sabihin mo ito? Ano ang naisip mo nang itoy sabihin sa iyo?

Ang mga katagang nabanggit ay may kaugnayan sa paggamit ng seksuwalidad ng tao. Ano ba ang kahalagahan ng seksuwalidad sa buhay? Ano ang nangyayari kapag ito ay naaabuso? Sa Baitang 8, natutuhan mo kung ano ang seksuwalidad. Nalaman mo rin na binibigyan tayo ng hamon na buuin at palaguin ito.

Subalit sa panahon ngayon, marami tayong makikitang mga manipestasyon na hindi na ginagalang ang seksuwalidad. Marami tayong nakikitang mga isyu na hindi maintindihan at natutugunan. Sa modyul na ito, inaasahang masagot mo ang Mahalagang Tanong na: Bakit mahalagang magkaroon ng malinaw na posisyon sa mga isyu ng kawalan ng paggalang sa seksuwalidad? Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:.

Naririto ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kakayahang Pampagkatuto Nararapat na isang mabuting kilos 2. Sumusunod o naaayon sa batas 3.

May mataas na pagpapahalaga 4. Paggalang sa sarili at sa iba All rights reserved. Bago magsimula ang pagtalakay sa mga paksang susunod, sagutin ang maikling pagtataya bilang sukatan ng iyong mga kaalaman at maging puhunan mo sa mga susunod pang talakayan.

Handa ka na ba? Paunang Pagtataya Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang pinakatamang sagot sa iyong kuwaderno. Ang gawaing pagtatalik bago ang kasal ay isyung may kinalaman sa a. Pang-aabusong seksuwal b.

Menu ng paglilibot

Pre-marital sex c. Pornograpiya d. Ang pang-seksuwal na kakayahang kaloob ng Diyos sa tao ay tumutugon sa mga layuning a. Magkaroon ng anak at magkaisa. Magkaisa at maipahayag ang pagnanasa. Makadama ng kasiyahan at magkaroon ng anak.

Magkaroon ng trabaho at makadama ng kasiyahan.

Pagtuklas ng Dating Kaalaman Nakita natin sa nagdaang gawain ang iba't ibang katayuan ng tao sa lipunan. At nakita mo rin na naiiba ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kapwa dahil sa kanyang katayuan o estado sa buhay. Ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Saang kto kaya sila nagkakatulad? Tutuklasin ito sa susunod na gawain. a. b. Grade 10 ESP Learner's Module Unit 4 Moralidad sa Buhay ng tao by amanda in Types > School Work e module grade 10 learn school unit4 esp moral. Pagtuklas ng Dating Kaalaman Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa Pagpapalalim. Jan 23,   Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya 1. Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10 Ikatlong Markahan MODYUL ESPIRITWALIDAD ATPANANAMPALATAYA 2. Naitanong mo na ba saiyong sarili kung bakit kailangang mahalin ang kapuwa? 3. Ang pagmamahal na ito ang susi ng pagpapalalim ng tao ng kaniyang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. 4.

Kailan masasabing ang paggamit sa seksuwalidad ng tao ay masama? Kapag ang paggamit ay nagdadala sa kasiyahan. Kapag ang paggamit nito ay nauuwi sa pang-aabuso. Kapag ang paggamit ay hindi nagdadala sa tunay na layunin ng seksuwalidad. Kapag ang paggamit ay nagdadala sa tao upang maging isang pakay o kasangkapan. Alin sa sumusunod ang hindi tumutukoy sa mga isyung seksuwal? Si Jessica ay araw-araw hinihipuan ng kaniyang amain sa maseselang bahagi ng kaniyang katawan.

Niyaya ni Noli ang matagal na niyang kasintahang si Malyn na magpakasal sapagkat gusto na nilang magtatag ng pamilya. Dala ng kabataan at bugso ng damdamin, nagbunga ang isang gabing pagkalimot sa sarili ni Daisy at ng kaniyang boyfriend na si Ariel.

Maganda ang hubog ng katawan ni Ann kaya nagpasiya siyang magpaguhit nang nakahubad. Alin sa sumusunod ang tamang pananaw sa pakikipagtalik? Ang pakikipagtalik ay isang karapatang makaranas ng kasiyahan. Ang pakikipagtalik ay kailangan ng tao upang maging malusog at mabuhay. Ang pakikipagtalik ay tama kapag parehong may pagsang-ayon ang gagawa nito. Ang pakikipagtalik ay ang pagsasakatawan ng pagmamahal na ipinapahayag ng mag-asawa sa bawat isa.

Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahang makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos kapag tumuntong na sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata puberty. Subalit kahit sila ay may kakayahang pisyolohikal na gamitin ito, hindi nangangahulugang maaari na silang makipagtalik at magkaroon ng anak. Hanggang wala sila sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi sila kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik.

Anong katotohanan ang ibinubuod ng pahayag na ito? Maaari nang makipagtalik ang kabataang nagdadalaga at nagbibinata na. Maaari nang magkaroon ng anak ang kabataang nagtatalik. Ang mga taong may kakayahang pisyolohikal ay maaari nang makipagtalik. Ang mga taong nasa wastong gulang at ipinagbuklod ng kasal ang maaari lamang na makipagtalik. Nag-iisa sa bahay si Arlyn at dumating ang kaniyang kasintahang si Jonel. Pinatuloy niya ito at silay nag-usap.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa Natutukoy ang mga pasiya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan Nasusuri ang tunay na kahulugan ng kalayaan Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng. Grade 10 EsP Yunit 2. Ang Kauganayan Ng Konsensya Sa Likas Na Batas. Esp (Edukasyon Sa Pagpapakatao) FIL 10 LM_Q1 (3) EsP K 22 Pagtuklas ng Dating Kaalaman Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa Pagpapalalim. Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: Naipaliliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya Natutukoy ang mga kilos at pasiyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto Nakapagsusuri ng.

Habang tumatagal ay nag-iba ang tema ng kanilang usapan. Naging agresibo si Jonel at sinimulan nitong halikan si Arlyn. Sabi pa ni Jonel, tayo lang naman ang nandito. Kung ikaw si Arlyn, ano ang iyong gagawin? Magagalit kay Jonel at ito ay paaalisin sa kanilang bahay. Magpapakipot muna pero sasang-ayon din sa kagustuhan ni Jonel. Kakausapin si Jonel at sasabihing panagutan kung anuman ang mangyayari sa kanila.

Kakausapin si Jonel nang mahinahon at ipapaliwanag kung ano ang tama. Para sa Bilang Panuto: Suriin ang sumusunod na sitwasyon at tukuyin kung nararapat o hindi ang pagpapasiyang ginawa ng mga tauhan sa kuwento.

Isulat ang N kung ito ay nararapat at HN kung hindi marapat. Si Wilson ay nakatira sa kaniyang nanay at amain. Isang araw, pumasok ang kaniyang amain sa kuwarto niya at nagpakita ng mga malalaswang litrato. Hindi mapakali si Wilson at hindi niya alam ang kaniyang sasabihin. Sabi ng kaniyang amain,Halika rito, anong klaseng lalaki ka? Kinuha ni Wilson ang babasahin at itoy kaniyang tiningnan at nagustuhan naman niya ito. Hiniling ng isang kapitbahay ni Mela na kunan siya ng litrato na nakabikini.

Sinabi sa kaniyang maaari itong ipagbili sa isang kompanya ng pagmomodelo at kumita ng malaking pera. Tumanggi si Mela at sinabing ang katawan niya ay hindi kailanman maaaring i-display.

Si Aileen ay 15 taong gulang at miyembro ng mahirap na pamilya. Wala na siyang interes na mag-aral mula ng paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng kaniyang amain. Nakilala niya si Merly at niyaya siya nitong mamuhay sa lansangan at magbenta ng aliw. Sumama siya rito at nagsabing lubog na rin naman siya sa putik kung kayat marapat lang na ito ang kaniyang gawin at kikita pa siya. Maglagay sa bilog ng mga salitang maiuugnay dito. Gawin ito sa iyong kuwaderno.

Panuto: Pag-aralan ang mga larawang ipamimigay ng guro at tukuyin kung anong isyu tungkol sa seksuwalidad ang tinutukoy ng mga ito. Buuin ang mga titk na angkop sa mga larawang ipinamahagi.

Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang iyong naging damdamin mula sa mga larawang nakita? Anong mahahalagang katotohanan ang naiparating sa iyo ng mga larawan? Ano kaya ang maaari mong gawin upang hindi maranasan o matulad sa mga taong kaugnay ng binuod mong balita? Gawain 3: Pag-usapan Natin Panuto: Suriin ang sumusunod na pahayag.

Pag-usapan sa klase kung ikaw ay sangayon o hindi sa mga pahayag na nabanggit batay sa konseptong napapaloob sa aralin. Magbigay ng dahilan o paliwanag kung bakit sang-ayon o hindi sang-ayon sa pahayag. Ang pagtatalik ng magkasintahan ay kailangan upang makaranas ng kasiyahan.

Tama lang na maghubad kung ito ay para sa sining. Ang pagtingin sa mga malalaswang babasahin o larawan ay walang epekto sa ikabubuti at ikasasama ng tao. Ang tao na nagiging kasangkapan ng pornograpiya ay nagiging isang bagay na may mababang pagpapahalaga. Ang paggamit ng ating katawan para sa seksuwal na gawain ay mabuti ngunit maaari lamang gawin ng mga taong pinagbuklod ng kasal. Ang pagbebenta ng sarili ay tama kung may mabigat na pangangailangan sa pera.

Wala namang nawawala sa isang babae na nagpapakita ng kaniyang hubad na sarili sa internet. Nakikita lang naman ito at hindi nahahawakan. Matapos ang pagsusuri sa mga pahayag, subukin mo namang bigyang paliwanag ang sitwasyon. Pagpasiyahan mo kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon gamit ang sumusunod na tanong. Tama kaya ang naging mga kasagutan mo?

Ano ang mga batayan mo sa pagsang-ayon o hindi-pagsang-ayon sa mga pahayag na nabanggit? Panuto: Basahin ang sitwasyon sa ibaba at magtala ng mga maaaring gawin upang ang suliranin sa kuwento ay malutas. Si Bing ay labis na nag-aalala sa kaniyang matalik na kaibigang si Clarissa. Wala silang lihim na itinatago sa isat isa. Matapos ang tatlong araw na pagliban sa klase, nakita ni Bing si Clarissa na umiiyak. Niyaya ni Bing si Clarissa sa kantina ng paaralan upang mag-usap.

Hinayaan lang ni Bing na magsalita si Clarissa. Sabi ni Clarissa, hindi niya nagugustuhan ngayon ang kaniyang hitsura at hindi siya maunawaan ng kaniyang ina ngayon. Naiisip ni Clarissa na maglayas. Nararamdaman ni Bing na may mas mabigat pang dahilan kung bakit ganoon si Clarissa. Inamin ni Clarissa na hindi na siya masaya sa kanilang bahay. Dagdag pa niya, sa mga nagdaang buwan ay pinagsasabihan siya ng nobyo ng kaniyang ina ng malalaswang salita at marami na ring beses na hinihipuan siya nito.

Natatakot siyang sa mga susunod ay mas malala pa ang gawin nito sa kaniya. Nararamdaman na ni Clarissa na siya ay unti-unting naaabuso ng nobyo ng kaniyang ina ngunit siya ay natatakot na sabihin ito sa kaniyang ina.

Hinikayat siya ni Bing na gawin ang pagsabi sa kaniyang ina ng mga nararamdaman. Di nagtagal, nagkasarilinan ang mag-ina at sinabi ni Clarissa ang kaniyang mga naranasan sa nobyo nito. Subalit sinabi ng ina ni Clarissa na binibiro lang siya ng nobyo nito kaya huwag niyang masyadong seryosohin. Mga Tanong: 1.

Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ngayon ni Clarissa? Tama kaya ang gagawin niyang pasiya? Bakit kailangan niyang gawin ang pasiyang naiisip niya? Gabay mo ang graphic organizer sa ibaba, kopyahin ito sa iyong kuwaderno at ilagay dito ang iyong mga sagot. Ano ang naging posisyon mo sa suliranin ni Clarissa? Ano ang naging batayan mo sa paggawa ng posisyon o paninindigan?

Tama at mabuti ba ang nagawa mong posisyon? Natutuhan mo sa Baitang 8 na ang seksuwalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging ganap na babae o lalaki. Ito ay nangangahulugang magiging ganap kang tao at bukodtangi sa pamamagitan ng iyong pagkalalaki o pagkababae.

Bagamat nalalaman ang kasarian ng tao mula pa sa kaniyang pagsilang, malaya ang kaniyang pagtanggap at pagganap sa kaniyang seksuwalidad. Ito ay nararapat na naaayon sa tawag ng pagmamahal at batay sa kaniyang pagkatao sa kabuuan niya - ang Bawat isa sa atin ay hinahamon na buuin at pagkakaisa ng katawan at espiritu. Ang seksuwalidad linangin ang seksuwalidad samakatuwid ay isang malayang pagpili at personal upang maging ganap ang na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang pagiging pagkababae o kaniyang katawan at espiritu tungo sa kaniyang pagkalalaki.

Natutuhan mo rin sa Baitang 8 na bawat isa sa atin ay hinahamon na buuin at linangin ang seksuwalidad upang maging ganap ang pagiging pagkababae o pagkalalaki. Kung ang seksuwalidad at ang pagkatao ay hindi mapag-iisa habang nagdadalaga o nagbibinata, maaaring magkaroon ng kakulangan sa pagkatao sa pagsapit niya sa sapat na gulang o adulthood. Kapag nagkulang ang tao sa ktong ito, maaari siyang magpakita ng mga manipestasyong magdadala sa kaniya sa mga isyung seksuwal.

Sa panahon ngayon dumarami ang mga ito at kadalasan ay hindi natutugunan. Ano-ano nga ba ang mga isyung seksuwal na palagi nating naririnig at nababalitaang madalas ay kinasasangkutan ng kabataan? Ayon sa isang survey na ikinomisyon ng National Secretariat for Youth Apostolate NSYAang kabataang Filipino ngayon ay patuloy na nakikibaka sa mga isyung may kinalaman sa seks at seksuwalidad.

Kabilang sa mga ito ay pakikipagtalik nang hindi kasal pre-marital sexpornograpiya, pang-aabusong seksuwal, at prostitusyon. Isaisahin nating tingnan ang mga isyung ito, ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito at mga nagtutunggaliang pananaw kung tama o mali ang mga ito. Hanggang wala siya sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik.

Karapatan at tungkulin images. We found at least 10 Websites Listing below when search with karapatan at tungkulin on Search Engine. Ang buwis ay perang panggugol ng pamahalaan para sa mga proyektong nagtataguyod sa kapakanan ng mga mamamayan. Maagap na Pagbabayad ng Buwis time and date of event Tungkulin ng bawat mamamayan na tumulong sa kapwa na nangangailangan ng tulong sa Published in: Education. Narito ang larawan ng isang tao.

Karapatan ng batang makapag-aral. Tungkulin sa tahanan-tungkulin ng mga magulang na ibigay ang pangangailangan at karapatan ng bata. Tungkulin sa sarili-tungkulin kung mahalin, alagaan, at paunlarin ang iyong sarili. Tungkulin ko sa. Karapatan ng bata na maging malusog kaya maaari siyang kumain ng lahat ng nais niyang kainin. Gawain C Tukuyin at isulat sa notbuk ang K kung ang isinasaad ay karapatan ng isang mamamayang Pilipino, T kung tungkulin, at KT kung pareho itong karapatan at tungkulin.

Igalang ang karapatan ng ibang tao 8. Pagpaparehistro at pagboto sa eleksyon mahalaga ang paglahok ng bawa isa bilang ambag sa magiging direksyon ng pamahalaan tinutukoy nito ang kooperasyon o pakikiisa natin sa mga programa ng pamahalaan na tunay na nagsisilbi sa interes ng.

This organization recently signed in a joint human right statement demanding release of the student activist Rinshad Reera in KeralaIndia. Inthe organization's General Secretary Kaya naman layunin ng Department of Trade and Industry sa isinagawang Consumer Awareness and Responsiveness Seminar na mapalaganap ang kaalaman tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng mamimili upang maging matalino sa pagbili ng mga pangangailangan.

Keyword Suggestions. Karapatan at tungkulin Home Karapatan at tungkulin. Karapatan at tungkulin keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website Search Domain.

Bing Yahoo Google Amazone Wiki. Compare Search Please select at least 2 keywords. Most Searched Keywords Monitor power settings windows 10 1. Advantages and disadvantages of quickbooks 2. Barclays bank routing number 3. Facts about beets 4. Csusm parking tickets 6. Causes of a distended abdomen 7.

Next related articles:
 • Dating a guy with dreadlocks


 • Facebook twitter google_plus reddit linkedin
  Faerr

  Mezigar

  1 Comments

  1. Grogor
   Nelmaran

   It is remarkable, this valuable message

   25.12.2019
   |Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *